PUJA, C. Who I Am – Feminism Revisited. S O C R A T E S, v. 2, n. 2, p. 1-8, 30 jun. 2014.