ARVI, S. The New Sorrows of Young W. S O C R A T E S, v. 2, n. 4, p. 21-24, 14 jan. 2015.