[1]
Nazia, J. 2017. Hussain Quli Mastan as a short story writer. S O C R A T E S. 5, 1 (Jun. 2017), 1-13.